เงื่อนไขการให้บริการ

ในการลงทะเบียน ซื้อ หรือเข้าร่วมคลาสใด ๆ ของเราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของเรา

คลาส กิจกรรม และโปรแกรมอื่น ๆ ของ POP PILATES และการใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก (คลาสและอุปกรณ์) คุณรับทราบและยอมรับว่าอาจเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายในการเข้าร่วมคลาสของคุณได้

หากคุณพบเห็นอันตรายใด ๆ ในขณะที่เข้าร่วม คุณจะแจ้งให้พนักงานที่บุคคลในสถานที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยทันที คุณยอมรับและรับรู้ว่าอาจเกิดความเสี่ยงต่อร่างกายจากการเข้าร่วมคลาสได้ โดยที่บางความเสี่ยงตามที่กล่าว ไม่สามารถลดลงได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางร่างกายและการเข้าร่วมกิจกรรมภายในคลาส ความเสี่ยงอาจหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

ซึ่งอาจเป็นเพียงเล็กน้อย เช่น รอยข่วน รอยช้ำ หรือเคล็ดขัดยอก 

ไปจนถึงความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น เกิดอาการบาดเจ็บที่ดวงตา สูญเสียการมองเห็น มีอาการเจ็บที่กระดูกหรือหลัง หัวใจวาย การถูกกระทบกระทั่ง ไปจนถึงไตวาย

หรืออาการบาดเจ็บรุนแรงที่รวมไปถึงอัมพาตและถึงแก่ชีวิต

การฟังเพลงที่มีระบบขยายเสียงอย่างต่อเนื่อง หรือติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเสี่ยงต่อความเสียหายทางการได้ยินได้

แต่ละสตูดิโอได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกัน เช่น ที่อุดหู หากลูกค้าต้องการใช้งาน

คุณจะได้รับอนุญาตในการเข้าร่วมคลาสเรียนกับเราก็ต่อเมื่อ

รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งหมดที่คุณได้รับ หรือเกิดจากตัวคุณเอง ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมในชั้นเรียนและ / หรือการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก

สละสิทธิ์ ปล่อยตัว และปลด POP Pilates ตลอดไป เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้ฝึกสอน เอกอัครราชทูต ตัวแทน และอื่นๆ ของ POP Pilates จากความรับผิดชอบ การเรียกร้อง ขอสิทธิ เป็นสาเหตุของการกระทำ และ/หรือ รับผิดชอบใด ๆ จากการบาดเจ็บต่อคุณหรือความเสียหาย ต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในคลาส และ/หรือการใช้เครื่องอำนวยความสะดวก

แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้มีอาการทางร่างกายทางการแพทย์ที่ไม่สามารถทำให้คุณเข้าร่วมคลาสหรือกิจกรรมของ POP Pilates ได้ และ/หรือทำให้คุณตกอยู่ในอันตราย และได้รับการแนะนำโดยแพทย์ว่าไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ POP Pilates ขอแนะนำสำหรับท่านใดที่มีเงื่อนไขที่มีความเสี่ยงไม่เข้าร่วมนคลาส นอกจากนั้น หากมีพนักงานหรือเทรนเนอร์จาก POP Pilates ให้ความเห็นว่าคุณอาจมีความเสี่ยงต่อร่างกายหากเข้าร่วมคลาส คุณจะปฏิเสธการเข้าร่วมจนกว่าคุณจะได้รับจดหมายจากแพทย์ว่าสามารถกระทำการได้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งต้องระบุถึงข้อกังวลของ POP Pilates โดยเฉพาะ และระบุว่าข้อกังวลของ POP Pilates นั้นไม่มีมูล หากคุณไม่มีจดหมายดังกล่าว คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมคลาสหรือใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ POP Pilates ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงการสละสิทธิ์และปลดเปลื้องการรับผิดนี้ และยอมรับที่จะสละสิทธิ์ต่าง ๆ รวมไปถึงสิทธิ์ในการฟ้องร้องด้วย

ข้าพเจ้ายอมรับว่าได้อ่านและทำความเจ้าในเงื่อนไขในการให้บริการ และยอมรับอย่างอิสระและสมัครใจโดยที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศไทยต่อบริษัทในเครือ พนักงาน เทรนเนอร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 
ระยะเวลาของข้อตกลงนี้ไม่มีกำหนด